Център „Загоре“ – икономиката с най-висока производителност на труда

Икономиката на център „Загоре“ е с най-високата производителност на труда в страната, с нетипичен профил, доминиран от енергетиката и добива на въглища, но и подкрепян от силна преработваща промишленост и услуги в Стара Загора и Казанлък, показва доклад на Института за пазарна икономика.

В центъра извършват дейност и няколко от най-големите работодатели в страната. Пазарът на труда се характеризира с високи заплати, ниска безработица, но има още какво да се желае от гледна точка на заетостта. Населението постепенно се свива, но застаряването е по-бавно в сравнение с други части на страната.

Образователната структура е силно доминирана от хора със средно образование, а в някои малки общини има видими проблеми с неграмотността.

СЪСТАВ И ТРУДОВА МИГРАЦИЯ

Център „Загоре“ се състои от четири ядра – Стара Загора, Раднево, Гълъбово и Казанлък, и пет периферни общини – Опан, Мъглиж, Павел баня, Нова Загора и Симеоновград.

Община Мъглиж попада в периферията и на Стара Загора, и на Кърджали, а Гълъбово и Раднево са включени в обхвата на центъра, тъй като привличат голям брой работници – всеки ден до тях пътуват общо 4,5 хил. души. В относително изражение най-тясно свързани са пазарите на труда на Стара Загора и Опан, като 31% от работниците от периферията пътуват до ядрото. Центърът се отличава и с това, че включва общини от три административни области – Хасково, Стара Загора и Сливен.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

Общият размер на произведената продукция на икономическия център през 2021 г. достига 10,6 млрд. лв., или 35,3 хил. лв. на човек от населението. Ръстът на добавената стойност през последното десетилетие е 82% – сред по-високите в страната. Заради водещата роля на енергетиката и добива с най-висока добавена стойност е община Раднево – 34% от общата за центъра, следвана от Стара Загора с 30%, Казанлък със 17% и Гълъбово с 14%.

Заради правилата за конфиденциалност на НСИ, които не позволяват публикуването на част от данните, не е известен точният дял на някои ключови сектори в добавената стойност за община Раднево, но взети заедно, добивната промишленост и енергетиката формират общо 53% от добавената стойност на центъра.

Значителна роля играе и преработващата промишленост с дял от 23%, съсредоточена най-вече в Стара Загора и Казанлък, както и търговията с 12% от добавената стойност. На територията на центъра извършват дейност някои от най-големите работодатели не само в региона, но и в цялата страна – оръжейният завод „Арсенал“ наема 7,2 хил. работници, „Мини Марица-Изток“ – 6,9 хил. души, няколко дружества на „Рудник Трояново“ – 5,2 хил. души.

Към края на 2021 г. общият размер на привлечените чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в центъра достига 1,1 млрд. евро. Те са съсредоточени най-вече в община Гълъбово – 65% от всички ПЧИ, почти изцяло в енергийния сектор. Разпределението на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи е по-равномерно, като от общо 848 млн. лв., инвестирани през 2021 г., 42% са в индустрията, а 19% – в тър¬говията, транспорта и туризма. Инвестиционната дейност е съсредоточена в Стара Загора, където са реализирани 46% от разходите за машини, земя и сгради, други 21% са в Казанлък, 5% – в Раднево. Приходите от износ са ниски спрямо размера на местната икономика – 2,2 млрд. лв., но това не включва износа на произведена от предприятията на територията на центъра електроенергия. Благодарение на структурата на икономиката със силно доминираща роля на енергетиката и добива център „Загоре“ има най-високата производителност на труда от 16-те центъра в страната – 29,5 хил. лв. добавена стойност на един нает годишно.

ПАЗАР НА ТРУДА

През 2022 г. средният коефициент на безработица е 3,9% според данните на Агенцията по заетостта, а отчетливо по-висок е той в Симеоновград (13%) и Мъглиж (7,2%). В част от малките общини има значителен дял на трайно безработните, като с регистрация в бюрата по труда над година са 6% от трудоспособните в Симеоновград и 1,6% в Опан.

Относително висока е и младежката безработица – делът на безработните сред население-то на възраст от 15 до 29 години е 2,5% в Раднево и Гълъбово и 6% в Симеоновград. Коефициентът на заетост е сред по-високите в страната – 62,1% от населението в работоспособна възраст, но варира от 41,7% в Симеоновград до 67,4% в Стара Загора. Повечето заети са концентрирани в Стара Загора – 61 хил. души, други 26 хил. души са в Казанлък.

През последните 5 години се наблюдава относително бързо свиване на заетостта, като спря¬мо 2017 г. броят на наетите в центъра е намалял със 7,6%. Поради посочените по-горе проблеми с конфиденциалността на данните не можем да оценим дяловете на енергетиката и на добива в общата заетост.

Преработващата промишленост дава работа на 37% от всички наети, следвана от търговията с 16%. От гледна точка на териториалното разпределение 47% от наетите са в Стара Загора, 25% – в Казанлък, а сред двете „енергийни“ ядра по-голямото е Раднево с 14% от всички наети в центъра.

През последните 5 години средната заплата расте най-бавно сред 16-те икономически центъра – с 39,8% до 1304 лв. месечно, като резултат най-вече от високата база към началото на периода. Центърът включва две от общините с най-висо¬ки средни заплати в страната – Раднево (2040 лв. на месец през 2021 г.) и Гълъбово (1985 лв. на месец). Най-високите заплати в Стара Загора също са в енергетиката (2259 лв. на месец), както и в културата, спорта и развлеченията (1929 лв. на месец), а в Казанлък – в здравеопазването (1882 лв. на месец).

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАБОТНА СИЛА

В периода между последните две преброявания населението на „Загоре“ е намаляло с 12% до 301 хил. души. Делът на хората на възраст 65 и повече години е 24% – близък до средния за стра¬ната, като осезаемо застаряваща е единствено община Опан (43%). Показателите за демографско заместване също свидетелстват за относително по-бавно застаряване. През 2021 г. делът на населението в трудоспособна възраст е 61%, или 184 хил. души, от тях 91 хил. в Стара Загора, други 40 хил. – в Казанлък, 17 хил. – в Нова Загора.

Взети заедно, общините в центъра привличат мигранти, като средният механичен прираст през 2022 г. е бил 2,3‰. Население обаче привличат единствено Стара Загора, Казанлък и Нова Загора, а в останалата част на центъра, в т.ч. в останалите две ядра, механичният прираст е отрицателен.

Естественият прираст на центъра е –11,1‰, близо до средното за страната, но е значително по-нисък в Раднево (–16‰), Гълъбово (–19‰) и Опан (–33%).
Център „Загоре“ има особена образователна структура, като според данните от преброяване¬то делът на висшистите е 22% от населението на възраст 7 и повече години, а делът на хората с основно и по-ниско образование – 29%. Това от своя страна означава, че най-големият дял от населението – и от работната сила – е със средно образование, което е до голяма степен очаквано предвид профила на местната икономика. Висок е обаче делът на неграмотните – 2,1%, най-видимо в Мъглиж (9,6%), която е сред общините с най-голям дял на неграмотните в страната.

Резултатите на учениците са близки до средните за страната, като средната оценка на матурите по БЕЛ през 2022 г. е „Добър“ 3,74, а средният брой точки на изпита по математика след VII клас – 31,8 от 100 възможни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *