Разходите по приемане на еврото са над 492 млн. лева

БНБ ще трябва да плати пълния размер на дела си в капитала на Европейската централна бака (ЕЦБ), когато България приеме еврото, става ясно от рубрика на народната банка за членството на страната ни в еврозоната и приетия през февруари т.г. Закон за БНБ.

„С приемането на еврото от Република България, респективно с влизането в сила на новия Закон за БНБ, БНБ следва да изплати напълно записания си дял в капитала на ЕЦБ, който възлиза на 0,9832% от общия записан капитал на ЕЦБ (106 431 хил. евро). След присъединяването на България към Европейския съюз БНБ вече е внесла процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ. С влизането в сила на закона, свързано с присъединяването към Евросистемата, БНБ ще изплати остатъка. При внесен до момента капитал от БНБ в размер на 3.75% от записания дял и при допускане за запазване на дела на БНБ в капитала на ЕЦБ, това определя допълнителна вноска в размер на 102 440 хил. евро“, посочват от банката.

Прогнозната стойност на разходите, които се очаква да направи БНБ, финансовите институции и доставчиците на платежни услуги в страната във връзка с подготовката за въвеждането на еврото, е в размер на 492 млн. лева, но тя не включва „всички процеси около въвеждане на еврото“.

Следва да се има предвид, че тази стойност е ориентировъчна и е на база изчисления от самите институции, като реалните разходи могат да се различават в зависимост от конкретно възложените и извършени дейности. По отношение на поемането на тези разходи, всеки от изброените субекти, както например БНБ, е отговорен за бюджетирането и покриването им. Не е предвидено визираните 492 млн. лв. да се поемат от държавата“, уточняват от БНБ.

Ще се промени и начинът на управление на резервните активи на БНБ – след присъединяването си към Евросистемата БНБ ще прехвърли на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, различни от валутата на държавите членки, евро и резервни позиции на Международния валутен фонд и специални права на тираж.
„Окончателното решение за конкретния състав на чуждестранните резервни активи, които следва да бъдат прехвърлени на ЕЦБ, се взема от УС на ЕЦБ. Приносът в общия валутен резерв е пропорционален на дела на всяка национална централна банка в записания капитал на ЕЦБ и се отчита счетоводно като вземане от ЕЦБ. По предварителна текуща оценка на БНБ равностойността на международните валутни резерви, които ще бъдат трансферирани към ЕЦБ, възлиза на около 960 000 хил. евро“, посочват от БНБ.

БНБ ще продължи да притежава и управлява собствени резервни активи, които са извън активите, свързани с паричната политика. Политиките за управление на тези активи, част от които може да са в чуждестранна валута или следствие на извършването на валутни операции на Евросистемата, ще е необходимо да бъдат съобразени със съответни правила, приложими за всички страни в еврозоната и ЕЦБ.

На 2 май 2024 г. Управителният съвет на Европейската централна банка прие становище, с което изразява положителна оценка по проекта на Закон за въвеждане на еврото в България. Европейската централна банка приветства целта на законопроекта да се създадат условия за плавен преход към еврото в България и за навременно прилагане на необходимите мерки във връзка с това.

Според една от последните прогнози на управителя на БНБ Димитър Радев, България вероятно ще влезе в еврозоната догодина, но не в началото, каквито бяха първоначалните очаквания. Една от причините е, че страната ни все още не покрива критериите за за конвергенция, които гарантират, че дадена държава членка е готова да въведе еврото и че присъединяването ѝ към еврозоната няма да доведе до рискове за икономиката на самата държава членка или на еврозоната като цяло. Един от тези критерии гласи, че размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на 3-те държави членки с най-добри показатели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *