Проблемът с обществените поръчки в България е огромен

Анализ на Петя Георгиева, старши икономист от Института за пазарна икономика*

Превръщането на обществените поръчки в синоним на кражби, измами и корупция е вредно и подвеждащо, но до известна степен разбираемо – както става ясно на последното заседание на бюджетна комисия от думите на министъра на икономиката, строителство за 84 милиона лева е било възложено без обществена поръчка и без финансова обосновка, и платено авансово.

Как и защо се е стигнало дотам обществен ресурс в особено голям размер да се плати предварително, извън всякакви правила, остава загадка, но навежда на важни въпроси, свързани с използването, управлението, отчитането и контрола върху обществените поръчки и администрациите, които ги прилагат.

От друга страна скандалът с отказа на парламента да накара частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства поставя под риск над 750 млн. лв. обществен ресурс годишно.

Дори и да оставим настрана чисто финансовия интерес, поставянето под съмнение на поръчките като основен инструмент за сравнително обективно и конкурентно разпределяне на публични средства и заобикалянето им за определена категория разпоредители, е знак, че може би други интереси, извън обществените, влияят по-силно върху вземането на решения.

Проблемът със заобикалянето на изискванията на закона за обществените поръчки и неприлагането му, когато това е задължително, вероятно е голям.

По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от проверените през 2022 г. 1008 обществени поръчки, при 403 от тях на обща стойност 3 068 680 311 лв., или при 40% са установени нарушения. Основното нарушение, според доклада на агенцията, е неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, в т.ч. констатирани 83 случая на невъзложени обществени поръчки по реда на ЗОП на стойност 271 458 965 лв. при наличие на всички законови основания за това.

В България защитата на конкуренцията при предоставяне на публични услуги (строителство, доставка на стоки и на услуги) е възложена на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като основните ѝ правомощия по отношение на обществените поръчки, са свързани с обжалването на решенията на възложителите.

Производства по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и Закона за обществените поръчки (ЗОП)

От данните е видно, че дейността на КЗК по разглеждане на жалби по ЗОП е десетократно по-голяма от тази, свързана с прилагането на конкурентното законодателство. Наблюдаваме значително нарастване на броя на жалбите през 2023 година. Големият брой жалби по ЗОП е свързан както с значителния общ брой обществени поръчки в страната – само през 2023 година до момента са обявени 21596 поръчки на стойност 541,6 млн. лв., а сключените договори са над 30 хиляди на брой, така и с относително улеснения процес на подаване на жалба през електронните портала за обществените поръчки (ЦАИС-ЕОП), който автоматично препраща жалбата към регистъра на КЗК, без да е необходимо жалбоподателят да прави нещо допълнително.

Жалбите към КЗК обаче не са достатъчен метод за контрол върху изпълнението на процеса по обществените поръчки и за предотвратяването на измамите, корупцията и други неправомерни действия. Нужни са и превантивни действия, така че да се гарантира спазването на основните принципи за прозрачно и конкурентно възлагане на обществени поръчки, като се предотвратяват опитите да се гарантира спечелването им от предизвестен победител чрез подбор на критерии и условия още в началния етап на процедурите.

В анализа са използвани данни от отчета за дейността на АДФИ през 2022 г. и Глава 27 от Закона за обществените поръчки. Заглавието е на редакцията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *