От какви финансови рискове можем да се защитим?

Днешната статия е на Йордан Василев – експерт с дългогодишен опит в областта на застраховането. Той е директор на отдел в една от големите международни застрахователни компании и споделя основните принципи в тази област – от какви рискове може да се защитим и митовете в застраховането.

Имиджът на застраховането

Всички знаем, че застраховането не намира много привърженици у нас. Отчасти предвид историите за застрахователите от близкото минало, отчасти поради неразбиране на същността и ползите от застраховането. Докато първото не можем да променим, можем да опитаме да повишим застрахователната култура чрез обогатяване на знанията си за тази иначе древна индустрия.

В съвременния свят застраховането играе ключова роля за смекчаване на финансовите рискове. Разбирането на основните принципи на застраховането е от решаващо значение за вземане на информирани решения за защита на активите и бъдещето.

Българският език, колкото и красив да е, понякога има недостатъци. За мен един от тях е самата дума застраховане. За-Страх-оване. Първоначалният смисъл на застраховането се свързва с думата “страх”, да пази страх. За разлика от почти всички други езици, в които думата е свързана със сигурност, осигуряване – insur(e)ance, osiguranje, assicurazione и т.н. Вероятно това е още една причина българите да не харесват застраховането. Все пак, и в двата случая става дума за неутрализиране на неблагоприятното влияние на случайни опасности.

Днес понятието “застраховане” се приема като инструмент за защита на имуществените / финансовите интереси на физически и юридически лица.
Застраховането осигурява средства за защита на хората от рисковете, пред които са изправени в своето ежедневие, за да гарантира сигурност и спокойствие.

Едни от основните характеристики на застраховането са:

– Нуждата да се осигури бъдеща икономическа стабилност и сигурност.

– Принципа на солидарност между сходни групи (обекти, субекти), които са изложени на един и същ риск.

– Намаляване на риска: Застраховката помага на хората и фирмите да се защитят срещу финансови загуби в резултат на непредвидени събития като злополуки, болести, природни бедствия и други. Той позволява на притежателите на полици да прехвърлят финансовия риск към застрахователя, като гарантира, че не трябва да поемат цялата тежест на неочакваните разходи.

– Спокойствие: Наличието на застраховка осигурява спокойствие. Знаейки, че разполагате с предпазна мярка, може да намалите стреса и безпокойството, което ви позволява да се съсредоточите върху вашите цели и благополучие.

– Законови изисквания: В някои случаи Законът изисква сключването на застраховка с определено покритие. Например застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна в повечето държави, някои застраховки Професионална отговорност са задължителни за получаване на лиценз за извършване на дейност, собствениците на жилища може да се нуждаят от застраховка, за да осигурят ипотека и т.н. Неспазването на тези изисквания може да доведе до правни последици.

– Непрекъснатост на бизнеса: За бизнеса застраховката е от решаващо значение за поддържане на дейността при неочаквани събития. Може да покрива имуществени щети, искове за отговорност и дори обезщетения на служители, като гарантира непрекъснатост на бизнеса.

Ред и условия

Когато сключвате застраховка, Вие (Застрахован) сключвате договор със застрахователна компания (Застраховател). Този договор, известен като застрахователна полица, очертава реда и условията, при които застрахователят ще осигури финансова защита в замяна на редовни плащания, наречени премии.

В случай на настъпване на неблагоприятно събитие (реализиране на риск), Вие следва да получите застрахователно обезщетение.
Основната цел на застраховането е да смекчи финансовите рискове, като ги разпредели сред голяма група притежатели на полици – застраховането е способ за разпределяне на риска. С други думи, това е начин за обединяване на ресурси, за да се помогне на нуждаещите се, когато възникнат неочаквани неблагоприятни събития.

И понеже няколко пъти се спомена думата “риск”, е редно да обърнем внимание и на нея. Понятието “риск” се употребява както на микро-, така и на макроравнище. Използва се във всички сфери на обществения живот. За риск се говори в политиката, икономиката, спорта, науката и др.

Понятието “риск” е синоним на думата опасност и може да се дефинира като събитие с негативни последици, което е възможно да настъпи (несигурност) във всеки един момент и с неизвестни размери.

Рискът е в основата на застрахователната дейност и нейните цели – управление, минимизиране, предвиждане, оценка и обезщетяване на реализирал се риск. Без наличието на риск няма застрахователна потребност.

От гледна точка на застраховането, рискът се определя като вероятността за настъпване на дадено събитие, което да причини щета, загуба, вреда. Вероятността за настъпването му може да бъде определена, а размерът на вредата – остойностен.
Всеки конкретен риск (напр. риск “пожар”) представлява само възможността за настъпване на определено събитие (напр. опожаряване на застрахована сграда). При проявлението / реализирането на конкретен риск говорим за настъпването на “застрахователно събитие”.

В дългогодишната си практика съм се сблъсквал с много неразбиране от страна на клиенти какво следва да очакват от своята застраховка. Като за начало, нека посочим какво не е застраховката:

1. Застраховката не е данък – чувал съм изрази като “идвам да си платя данъка гражданска за колата”

2. Застраховката не е средство за техническа поддръжка – сключването на застраховка не замества техническата поддръжка на обекта на застраховане (например автомобил, или производствена машина).

3. Застраховката не е инвестиция: Застраховката не е предназначена да бъде инструмент за генериране на печалби. Докато някои видове животозастраховане може да имат инвестиционни компоненти, основната цел на застраховането е да осигури финансова защита, а не да служи като средство за реализиране на печалби.

4. Застраховката не е заместител на управлението на риска: Застраховането не трябва да се разглежда като заместител на добрите практики за управление на риска (осигуряване на добра пожарозащита, охрана, алармена система и т.н.).

5. Застраховката не е покритие на общо основание: Застраховката не покрива всеки възможен риск или събитие. Полиците имат специфични правила, условия и изключения, които дефинират или ограничават обхвата на покритието. От решаващо значение е внимателно да прегледате условията по полицата, да разберете какво е и какво не е покрито, за да не бъдете изненадани впоследствие.

6. Застраховката не е позволение за небрежност: Наличието на застраховка не означава, че можете да бъдете небрежни към имуществото или здравето си, с което да увеличавате риска. Високорисковото поведение може да доведе до по-високи премии или дори анулиране на полица.

7. Застраховката не е гаранция за пълно обезщетение: Наличието на застраховката не е гаранция, че ще получите плащане от застрахователя. В зависимост от условията на полицата, ограниченията на покритието или самоучастията, има вероятност обезщетението да е в по-малък размер или да бъде изцяло отказано. От решаващо значение е да сте наясно с условията по полицата и лимитите на покритие.

Застраховката се предлага в различни форми, всяка от които е предназначена да отговори на специфични нужди и рискове.

Ето някои често срещани видове застраховки:

– Автомобилна застраховка: тук се включва най-познатата (за съжаление и често единствената позната) у нас застраховка – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тя покрива вредите, които управляващият МПС може да нанесе на други (трети) лица. В тази графа влиза също и застраховката Каско на МПС – тя покрива вреди, причинени на самия автомобил.

– Имуществена застраховка: покриват се вреди, нанесени на движимо, или недвижимо имущество. Тук се включват застраховки Домашно имущество, Индустриален пожар, Прекъсване на дейността.

– Технически (Инженерни) застраховки: това са по-специфични имуществени застраховки, покриващи вреди на електроника, машини, строително-монтажни работи. В тази група влизат застраховки Всички строителни/монтажни рискове (или Всички рискове на Възложителя), Авария на машини, Всички рискове на електронно оборудване.

– Застраховки Отговорности: покриват отговорността на Застрахования за нанесените на трети лица вреди, при извършване на определена дейност, или при изпълнение на професионални задължения и т.н. Такъв тип са застраховките Обща гражданска отговорност и Професионална отговорност.

– Транспортни застраховки: в тази група влизат застраховките, които покриват рискове, свързани с транспорта и логистиката на стоки – Карго, Отговорност на превозвача, Отговорност на спедитора).

– Морски и Авиационни застраховки: тези застраховки покриват вреди на летателни апарати или плавателни съдове (Каско), или отговорностите, произтичащи от използването им (Гражданска отговорност).

– Селскостопански застраховки: тук попадат застраховките на земеделски култури (Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст и др.) и животни (покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства)

– Финансови рискове: в този раздел влизат застраховките на Кредити (покрива риска от неизпълнение на парично задължение от страна на длъжник), Гаранции (застрахова се рискът от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор), Застраховка Разни финансови загуби.

– Застраховки Злополуки: покриват телесни увреждания или фатален край вследствие настъпване на злополука със застраховано лице. Могат да включват и покритие на съпътстващи разходи за лечение, хоспитализация, медикаменти. В зависимост от целта и застрахованите лица има много под-видове застраховки Злополука. Тук влизат и застраховките Помощ при пътуване в чужбина.

– Здравни застраховки: покриват разходите за прегледи, лечение, болничен престой, медикаменти и медицински консумативи и др.

– Застраховки Живот: покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на Застрахования

Застраховката е финансов инструмент, който предлага защита, спокойствие и средство за смекчаване на неочаквани финансови рискове. Разбирането на различните видове застраховки и изборът на правилното покритие за Вашите нужди е от решаващо значение, за да сте сигурни, че Вие, Вашите близки и Вашите активи сте адекватно защитени. Чрез разпределяне на рисковете и предлагане на финансова подкрепа, когато е най-необходима, застраховката играе жизненоважна роля за осигуряване на Вашето бъдеще и поддържане на Вашето спокойствие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *