Кои имоти не се облагат с данък?

Данъчните промени, които се подготвят с новия бюджет на страната, продължават да предизвикват обществени дебати. Realno.bg публикува правилата, по които се определят данъците на имотите към момента у нас.
Данните са на НАП и са разписани в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и в Закона за държавните такси (ЗДТ).

Кои имоти се облагат с данък?

С данък върху недвижимите имоти се облагат поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях. Поземлен имот е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

Кои имоти не се облагат:

Тези с данъчна оценка до 1680,00 лв. (чл. 10, ал. 4 от ЗДТ);

Земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен. Прилежащ терен е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), без застроената площ. Когато такъв не е определен, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10% от площта на имота (чл. 10, ал. 3 от ЗМДТ).

Кога и от кого се плаща данък сгради?

Данъкът се плаща в годината, за която е дължим, независимо дали имотът се използва или не (чл. 13 от ЗМДТ).

Всеки от съсобствениците или ползвател дължи данък съответстващ на идеалните му части, но всеки от тях може да плати данъка за сметка на останалите (чл. 12 от ЗМДТ).

Данъчна основа (чл. 19 – 20 от ЗМДТ)

Данъкът върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се дължи, и се съобщава до 1 март на същата година.

Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и на жилищните имоти на предприятията се определя по нормите на приложение № 2 към ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването – чл. 20 от ЗМДТ;

Данъчната оценка на нежилищните имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ.

Данъчната оценка на нежилищните недвижими имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка по приложение № 2 към ЗМДТ.

Размерът на данъка се определя от съответния общински съвет с наредба. Той е в границите от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот (чл. 22 от ЗМДТ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *