Колко пари има в банките?

Активите на банковата система в страната към 30 април 2024 г. възлизат на 175,1 млрд. лв. и спрямо края на март намаляват с 1,2 млрд. лв. (0,7%), съобщи БНБ. На месечна база размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане отбелязва спад в резултат главно на намалението при парични салда в централни банки с 1,9 млрд. лв. (7,8%) до 22,6 млрд. лв.

Същевременно при дълговите ценни книжа е отчетено нарастване с 978 млн. лв. (3,4%), а при нетните кредити и аванси – намаление с 245 млн. лв. (0,2%). В резултат в структурата на балансовите активи в края на април позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане заема 16,3%, делът на дълговите ценни книжа е 16,7%, а на нетните кредити и аванси – 63,2%. Отношението на ликвидно покритие е 251,9% (при 243,3% в края на март). Ликвидният буфер е 49,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 19,7 млрд. лв. (при съответно 52,3 млрд. лв. и 21,5 млрд. лв. към 31 март 2024 г.).

Общите брутни кредити и аванси в края на април са 113,9 млрд. лв. и спрямо края на март намаляват с 201 млн. лв. (0,2%). Вземанията от кредитни институции отбелязват спад с 1,6 млрд. лв. (11,8%) до 12.3 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл е отчетен месечен растеж с 1,4 млрд. лв. (1,4%) до 101,6 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 811 млн. лв., 2%, от които 457 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот). Нарастват също кредитите за нефинансови предприятия (с 399 млн. лв., 0,8%) и за други финансови предприятия (с 249 млн. лв., 2,9%), докато тези за сектор държавно управление намаляват с 14 млн. лв. (1,7%).

В края на април общите депозити в банковата система възлизат на 148,9 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 1,1 млрд. лв. (0,7%). За тази динамика допринася главно спадът при депозитите на кредитни институции (с 1,7 млрд. лв., 14,6%). Намаляват също депозитите на други финансови предприятия (със 706 млн. лв., 16,9%).

През отчетния месец увеличение има при депозитите на домакинства (със 735 млн. лв., 0,9%), на нефинансови предприятия (с 545 млн. лв., 1,2%), както и при тези на сектор държавно управление (с 14 млн. лв., 0.3%).

Към 30 април 2024 г. печалбата на банковата система е в размер на 1,2 млрд. лв. – със 177 млн. лв. (17,1%) повече спрямо отчетената за първите четири месеца на 2023 г. Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, нарастват с 64 млн. лв. (50,1%) спрямо същия период на миналата година и в края на април 2024 г. възлизат на 191 млн. лв. В края на март 2024 г. регулаторният капитал на банковата система е 18,8 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 87,8 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 31 март 2024 г. е 21,44%, на капитала от първи ред – 20,13%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 19,71%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *