Депозитите надминаха 140 милиарда лева

През ноември активите на банковата система в България нарастват с 234 млн. лв. (0,1%) до 164,4 млрд. лв., съобщи БНБ. На месечна база се увеличава размерът на кредитите и авансите (главно с приноса на кредитния портфейл), а делът им в общите активи в края на периода достига 65% (при 64,2% в края на октомври).

Нарастват и дълговите ценни книжа, които в края на ноември заемат 15,3% от активите (при 14,8% в края на октомври).

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява (главно поради спада на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се понижава до 15,6% в края на ноември (при 16,8% в края на октомври).

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември е 258,9% (при 250,3% към 31 октомври). Ликвидният буфер е 43,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17 млрд. лв. (при съответно 45 млрд. лв. и 18 млрд. лв. в края на октомври).

През ноември брутните кредити и аванси нарастват с 1,3 млрд. лв. (1,2%) до 110,2 млрд. лв. в края на месеца. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 204 млн. лв. (1,5%) до 13,6 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл отбелязва нарастване с 1,1 млрд. лв. (1,2%) до 96,6 млрд. лв., като увеличението на кредитите за домакинства е с 666 млн. лв. (1,7%), на кредитите за нефинансови предприятия – с 348 млн. лв. (0.7%), на тези за сектор държавно управление – с 69 млн. лв.( 6%), и за други финансови предприятия – с 50 млн. лв. (0,6%).

В края на ноември депозитите в банковата система възлизат на 140,1 млрд. лв. и спрямо края на октомври нарастват с 19 млн. лв. (0,01%). Увеличение се наблюдава при депозитите на домакинства (със 738 млн. лв., 0,9%) и на други финансови предприятия (със 193 млн. лв., 5,5%).

Намаляват депозитите на нефинансови предприятия – с 823 млн. лв. (1,8%), на сектор държавно управление – със 77 млн. лв. (2,1%), както и тези на кредитни институции – с 13 млн. лв. (0,2%). Балансовият собствен капитал на банковата система в края на ноември е 19,9 млрд. лв. и спрямо края на октомври се увеличава с 254 млн. лв. (1,3%). Основен принос за растежа има повишената печалба през месеца.

Към 30 ноември 2023 г. печалбата на банковата система възлиза на 3,3 млрд. лв. – с 1,4 млрд. лв. (75%) повече спрямо отчетената за единадесетте месеца на 2022 г.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на ноември 2023 г. са 303 млн. лв., със 171 млн. лв. (36,1%) по-малко от начислените към 30 ноември 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *